За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1


Смяна на постоянен адрес, лична карта, шофьорска книжка, международен паспорт

Постоянният адрес на човек е адресът, който е вписан в личната му карта и също така населеното място, към регистъра на което, човек се води под отчет. Постоянният адрес дава право на гласуване и право на административно обслужване към съответния областен град.

          Настоящият адрес е мястото, където човек временно пребива. Настоящият адрес дава право за гласуване, но дава право за административно обслужване към съответния областен град. Например ако сте студент в София и живеете на общежитие, но сте родом от Никопол, то Вашият постоянен адрес е в град Никопол, а настоящият Ви адрес е град София.

          Друг случай е регистрацията на МПС на ваше име. В случай, че постоянният Ви адрес (по лична карта) е в град Созопол, то Вие имате право да регистрирате МПС към община Бургас. Нямате право да регистрирате МПС по временен адрес. Ако сте от Созопол и живеете в град София и искате да регистрирате МПС със софийска регистрация (СВ например), то следва първо да смените постоянния си адрес и след това да пристъпите към регистрация на МПС-то към КАТ София.

Как се сменя постоянен адрес

Необходимо е да посетите общината, към която искате да се регистрирате по постоянен адрес. Например ако живеете в ж.к. Надежда, е необходимо да посетите община Връбница и да представите следните документи:

                               1) Документ за самоличност (валидна лична карта)
                               2) Акт за раждане (в оригинал)
                               3) Документ за собственост върху имота или Договор за ползване под наем
                               4) Декларация по чл.92 ал.3 от Закон за Гражданската Регистрация с нотариално заверени подписи на собственици на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лиучно от собственика на апартамента.
Поради тази причина е добре да отидете до общината заедно със собственика на апартамента, така че да избегнете въпроси, на които нямате отговор или разкарване 2 пъти за една работа.
                              5) Закупувате и попълвате на място „Заявление за изпълнение на услугата” и „Заявление за смяна на постоянен адрес”.
                              6) Веднага получавате удостоверението Ви за постоянен адрес
                              7) С това удостоверение в рамките на 30 дни следва да отидете до съответното РПУ, където да подадете заявление за смяна на лична карта.
* Забележка: Старата Ви лична карта следва Все още да е валидна.

*Ако сте в родство по права линия със собственика на апартамента (например баща Ви Ви е купил апартамент) или сте съпруг/съпруга на собственика, то тогава не са Ви необходими документите по т.3 и т.4, но следва да представите Удостоверение за граждански брак или Решение за развод (за вдовец/вдовица препис-извлечение от акт за смърт)

Посещавате РПУ-то, което отговаря за Вашия квартал, за издаване на нова лична карта

Следва да посетите РПУ-то, към което Вашият квартал се води под полицейско наблюдение и отговорност. Например ако живеете в Люлин, посещавате 9-то РПУ. Ако живеете в Студентски град, посещавате 7-мо РПУ. В съответното РПУ следва да подадете заявление за издаване на нова лична карта, като представите следните документи:

                               1) Заявлението за смяна на постоянен адрес, което сте получили от общината
                               2) Платежно нареждане, че сте заплатили съответната такса за издаване на лична карта според това каква поръчка е (стандартна, бърза, експресна).
                               3) Попълвате на място заявление за издаване на документ за самоличност на български граждани. Това заявление се разпечатва автоматично от системата на МВР. Можете да го изтеглите и прегледате предварително от тук. Уверете се, че имате цялата информация, която се изисква за попълване на завлението.                       

Таксата за издаване на нова лична карта на лица между 18-58 години, с валидност 10 години ,е както следва:

1)   Стандартна поръчка за 30 каленарни дни – 18 лв.

2)   Бърза поръчка за 3 работни дни – 36 лв.

3)   Експресна услуга до 8 часа – 90лв.

*Поне в София всички РПУ-та вече са оборудвани с ПОС терминали, на които можете да заплатите с вашата банкова карта без да плащате банкови такси. Това е най-бързият и удобен вариант.

В случай, че изберете да платите чрез банков превод, то не е необходимо да заплащате банковата такса на място. Ако искате да избегнете опашките в банковия клон в съответното РПУ, то Вие можете да платите чрез Вашето онлайн банкиране, да разпечатате платежното нареждане и да посетите клон на Вашата банка за поставяне на мокър печат. Мокрият печат е задължителен. В противен случай служителите в РПУ-то няма да приемат платежния Ви документ.

Ето го образецът за плащане на банкова такса за издаване на лична карта бърза поръчка до 3 работни дни. Ако желаете стандартна поръчка, то просто наредете 18 лв. вместо 36лв. Всички останали полета са еднакви. IBAN номерът на СДВР (Столична Дирекция на Вътрешните Работи) е BG97BNBG96613100157001.Платежно нареждане за издаване на нова лична карта

След като разполагате с документите, посетете Вашето РПУ (според това в кой квартал живеете, или кой град) и ги подайте. Имайте предвид, че при всяко преиздаване на лична карта можете да се снимате на отново, с цел в личната Ви карта да присъства най-актуалната Ви снимка, както и да смените подписа си. Ако не желаете, то служителите на МВР могат да използват последната Ваша снимка, която е налична в системата им. Ако сте си изкарвали международен паспорт на скоро, то служителите могат да използват снимката от паспорта Ви.

Издаване на нова шофьорска книжка

След като сте изчакали съотвения срок за издаване на новата Ви лична карта по постоянен адрес да изтече (според това за каква услуга сте заплатили – стандартна, бърза или експресна), вземете новата си лична карта и платежното нареждане за издаване на нова шофьорска книжка и се насочете към КАТ в съответното населено място. С вече получената нова лична карта трябва да направите следното:

                               1) Да подадете заявление за смяна на местоотчет на водач
                               2) Да подадете молба за преиздаване на шофьорска книжка (за да попълните молбата ще Ви трябват данните от новата Ви лична карта)
                               3) Да предадете на служител от КАТ, който Ви обслужва, банковото платежно нареждане, което можете да видите по-долу
                               4) Да получите формуляр „Заявление образец” за подмяна на шофьорска книжка (този формуляр Ви се дава на място в КАТ и се разпечатва от системата на МВР).
                              5) Попълвате формуля и подавате всички документи на гише.
                              6) Получавате талонче с входящ номер и дата, на която ще бъде готова вашата шофьорска книжка и контролен талон към нея.

Упълномощаване на друго лице:

Можете да упълномощите друго лице да подаде заявление за издаване на шофьорска книжка от Ваше име. Пълномощното трябва да е нотариално заверено (заверка на подписа, не на съдържанието), като давате право на другото лице да подава заявление и получава от Ваше име “Свидетелство за управление на МПС”. Заедно с това пълномощно трябва да заверите пред нотариус и декларация, че обичайното Ви пребиваване е в България. Сваляте  Декларация за обичайно пребиваване в България при подаване на документи за шофьорска книжка, попълвате я и отивате при нотариус за заверка на подписа. 
На лицето, което ще Ви представлява пред КАТ, предоставяте:
1) нотариално-завереното пълномощно
2) нотариално-заверена декларация за пребиване (заверка само на подписа, не на съдържанието!)
3) медицинско свидетелсво от лекар
4) Ксерокопие на валидна шофьорска книжка и контролен талон, ако не е за първоначално издаване

На място в КАТ пълномощникът Ви трябва да подаде и заявление за смяна на местоотчета Ви.

Таксите за различните видове услуги са както следва:

1)   Издаване на шофьорска книжка (СУМПС) на лица до 58 години в срок от 30 дни – 25лв.

2)   Издаване на шофьорска книжка (СУМПС) на лица до 58 години в срок от 10 дни – 50лв.

3)   Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2лв.

Не е необходимо да заплащате банковата такса на място. Ако искате да избегнете опашките в банковия клон в съответното РПУ, то Вие можете да платите чрез Вашето онлайн банкиране, да разпечатате платежното нареждане и да посетите клон на Вашата банка за поставяне на мокър печат. Мокрият печат е задължителен. В противен случай служителите в РПУ-то няма да приемат платежния Ви документ.

Ето ги данни за заплащане:
IBAN: BG97BNBG96613100157001
Име на получателя: СДВР
При банка: Българска Народна Банка
BIC на банката: BNBGBGSD

Ето образец на платежното нареждане плащане на банкова такса за издаване на нова шофьорска книжка стандартна поръчка за 30 дни. Обърнете внимание, че с 1 банково платежно нареждане се заплащат едновременно подмяната на шофьорска книжка и контролен талон, но трябва изрично да го опоменете, както е показано по-долу.  Ако желаете бърза поръчка и издаване на шофьорска книжка за 10 дни, то просто наредете 50 лв. вместо 25 лв. Всички останали полета са еднакви. Платежно нареждане за издаване на нова шофьорска книжка

Полезен Съвет:
Имайте предвид, че при получаването на новата Ви лична карта, старата трябва да се представи пред съответното РПУ и ще бъде унищожена от служител. По тази причина Ви съветвам да си направите сканирано цветно копие на старата Ви лична карта от двете страни и да съхранявате файла на Вашия компютър.

Същото важи и за Вашата шофьорска книжка.

Издаване на нов международен паспорт след подмяна на лична карта

Тук като за начало най-важното е да се спомене, че във Вашия международен паспорт не фигурира Вашият постоянен адрес. Поради тази причина, ако Вашият задграничен паспорт е бил наскоро издаден, то Вие не сте задължени да го преиздавате и излишно да заплащате административни такси. Обикновено международният паспорт е с валидност 5 години и Вие спокойно можете да изчакате датата на изтичане на валидността му и после да отидете до РПУ-то, към което се водите под отчет по Ваш постоянен адрес, и да подадете заявление за издаване на нов паспорт.

В случай, че все пак искате да преиздадете задграничния си паспорт заедно с издаването на Вашата нова лична карта, то Вие можете да го направите на веднъж когато отивате за подаване на заявлението за издаване на новата Ви лична карта. Можете да направите едно платежно нареждане, в което като основание за плащане да напишете “Подмяна на лична карта и международен пастпорт” и да преведете двете такси заедно на веднъж. Актуалните такси за издаване международен паспорт можете да проверите. Така, в случай че искате преиздаване на задграничен паспорт и лична карта със срок 30 дни, то Вие следва да заплатите към 2016 година 18 лв. за лична карта и 40 лв. за задграничен паспорт, или общо 58 лв. Това е сумата, която трябва да въведете и в платежното нареждане.

Надявам се информацията да е била полезна!

Ако имате въпроси относно описаните по-горе изисквания и процедури, то не се колебайте да ги зададете на [email protected]

Ще се радвам да помогна.

Поздрави
Георги

Ако искате да зададете Вашия въпрос, можете да използвате полето “Вашият Коментар” най-отдолу на страницата, като попълните Вашият email адрес и името си и накрая натиснете бутона “Публикуване”.

Ще се постарая да отговоря по най-бързия и изчерпателен начин и така ще помогнете и на други хора, които имат същия въпрос, да намерят отговора.

656 коментара

 1. Мерлин Халкоглу
  01/11/2019 @ 2:45 pm

  Здравейте, предстой ми 6-месечен стаж за придобиване на юридическа правоспособност, тъй като нормативното определение гласи стажа да се провежда към Окръжен съд по постоянен адрес, а аз бих желала да бъда разпределена на стаж по настоящ адрес. Копие от трудовия ми договор и служебна бележка от работодателя ми ще се сметнат ли като важни обстоятелства да бъда разпределена по настоящ адрес ? Ще ми бъдат ли нужни и други документи? Благодаря

  Reply

  • gnikolov
   01/11/2019 @ 8:02 pm

   Здравейте, Мерлин! Не мога да отговоря на този въпрос. Говорете с ръководителя на стажа Ви.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 2. Paulina
  29/10/2019 @ 10:56 am

  Здравейте, при смяна на постоянен адрес и съответно лична карта с разлика в адресите от 550км, /различни общини/ трябва ли да сменям и шофьорската книжка. И съответно да пререгистрирам и колата си? благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   29/10/2019 @ 1:49 pm

   Здравейте, Паулина! Да, трябва да смените шоф.книжка и да пререгистрирате автомобила си.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 3. Наталия
  25/10/2019 @ 2:56 pm

  Здравейте г-н Николов, омъжих се преди 2 години, и поради това се преместих в нов град( в друга област) , но не съм си променяла постоянния адрес, тъй като исках да изчакам изтичането на валидността на личната карта. Сега ми предстои промяна на постоянен адрес, лична карта и шофьорска книжка. Въпросът ми е- ще имам ли санкция за това, че съм сключила брак, но не съм си променила постоянният адрес или регистрирана с настоящ в тази област.

  Reply

  • gnikolov
   26/10/2019 @ 9:22 am

   Здравейте, Наталия! Не, няма да Ви санкционират.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 4. Мирослав Канев
  21/10/2019 @ 10:07 am

  Здравейте,
  Наемател иска смяна на настоящ адрес със съгласието на собственика. След като Наемателят напусне жилището,
  кой и как го отписва от адреса в общината?

  Reply

  • gnikolov
   21/10/2019 @ 10:54 am

   Здравейте, г-н Канев! Отново собственикът на жилището трябва да го отпише, като посети общината.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 5. Таня
  19/10/2019 @ 9:53 pm

  Здравейте, искам да попитам, при смяна на постоянен адрес възможно ли е само с присъствието на собственика, без договор за наем да се осъществи смяната.
  Става съпрос за фактическо съжителство, собственици на апартамента са родителите на едното лице, а трябва да се смени адреса на другото което няма родствена връзка със собствениците?

  Reply

  • gnikolov
   20/10/2019 @ 6:20 pm

   Здравейте, Таня! Да, с присъствието на собственика и декларирането на съгласието му, е възможно.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 6. РАЛИЦА КРЪСТЕВА
  18/10/2019 @ 1:36 pm

  Здравейте! Съпругът ми смени българската си шофьорска книжка с английска преди 7 месец. След като се върна от Англия изкара тук C-категория. Но за да му изкарат книжката му казаха , че трябва да изчака 6 месеца след смяната на българска с английска книжка , тогава да изкара отново българска книжка и едва тогава да подаде за C- категория книжка. Изминаха тези 6 месеца и днес му казаха , че в базата все още старата му българска книжка стои неунищожена в Англия!!! Много Ви моля дайте съвет как да постъпим и най-бързо да издаде книжка за C- категория! Може ли да подадем за изгубена бг книжка или какъв друг вариянт? Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   19/10/2019 @ 7:06 pm

   Здравейте, г-жо Кръстева! Трябва да уточните този проблем с органът издал книжката в Англия. Нямате право да декларарите неверни обстоятелства. Ще Ви хванат. Попринцип няма как да му е издадена английска книжка без да предаде българската. В България процедурата е същата – предаваш английската и ти дават нова българска. Няма как едно лице да притежава едновременно 2 шофьорски книжки.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 7. Стефан Ст.
  18/10/2019 @ 11:25 am

  Здравейте !
  Имам следния въпрос . Успешно положих шофьорски изпит в София . По лична карта се водя , че живея в Ямбол . От ДАИ ми отговориха ,че трябва в Ямбол да отида за издаване на шофьорска книжка , въпроса ми е след колко време ще мога да отида да си я подам след като изпита ми е изкаран в друг град .

  Reply

  • gnikolov
   18/10/2019 @ 12:39 pm

   Здравейте, Стефан! Изчакайте 5 работни дни да изминат и на 6-тия отидете в КАТ Ямбол за подаване на документи за книжка.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

  • Валентина
   28/10/2019 @ 8:19 pm

   Здравейте г-н Николов, питането ми е свързано с преиздаване на лична карта, шофьорска книжка, международен паспорт и талон на МПС който е на мое име. Имам решение за развод с промяна на фамилията. Остава ми седмица до изтичане на едномесечния срок за промяна на личните документи. Постоянният адрес ми се запазва. В каква последователност, къде и в какви срокове трябва да подавам документи. Мога ли и трябва ли да си сменям талона на колата с настоящата лична карта, и ако трябва да изчакам новата лична карта ще бъда ли глобена за неспазен срок, защото разбрах, че глобата е 200 лв.? Желанието ми за всички документи е да пускам обикновена поръчка, защото всички документи са ми редовни и не са с изтекъл срок. Предстои ми и пътуване н чужбина след 3 седмици с международния паспорт. Благодаря предварително.

   Reply

   • gnikolov
    29/10/2019 @ 1:57 pm

    Здравейте, Валентина! Започвате с личната карта и паспорта наведнъж. Пускайте обикновена поръчка за 30 дни. След като се върнете от чужбина, вече ще са готови. Когато вземете новата лична карта, трябва в 30-дневен срок да подмените шофьорската си книжка. Старите документи си остават във Вас до получаването на новите. Така че няма да имате момент, в който да не разполагате с текущите документи.
    Поздрави
    Г.Н

    Reply

 8. Христова
  17/10/2019 @ 4:06 pm

  Здравейте! След брака ми смених аресна регистрация по ЛК ,но не и шофьорска книжка. Какви са санкцийте?

  Reply

  • gnikolov
   18/10/2019 @ 12:42 pm

   Здравейте, г-жо Христова! Сменяте ли населеното място или се запазва същото?

   Reply

 9. Александар
  16/10/2019 @ 3:00 pm

  Здравейте! Смених си постояният и настоящ адрес от София в гр. кубрат след това и личната си карта , могали да пдам документи за издаване на шофьрска книшка /Дубликат/. Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   16/10/2019 @ 6:33 pm

   Здравейте, Александър! Трябва да подмените шофьорската си книжка. Дубликат в КАТ София ще Ви бъде отказан.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 10. Гергана
  16/10/2019 @ 11:36 am

  Ако нямам акт за раждане, има ли друг документ, който да го замести. Мога ли се издам копие от някъде и него да представя вместо оригинал

  Reply

  • gnikolov
   16/10/2019 @ 6:35 pm

   Здравейте, Гергана! В какъв контекст задавате този въпрос и какъв документ Ви е необходим?
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1