За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1


Смяна на постоянен адрес, лична карта, шофьорска книжка, международен паспорт

Постоянният адрес на човек е адресът, който е вписан в личната му карта и също така населеното място, към регистъра на което, човек се води под отчет. Постоянният адрес дава право на гласуване и право на административно обслужване към съответния областен град.

          Настоящият адрес е мястото, където човек временно пребива. Настоящият адрес дава право за гласуване, но дава право за административно обслужване към съответния областен град. Например ако сте студент в София и живеете на общежитие, но сте родом от Никопол, то Вашият постоянен адрес е в град Никопол, а настоящият Ви адрес е град София.

          Друг случай е регистрацията на МПС на ваше име. В случай, че постоянният Ви адрес (по лична карта) е в град Созопол, то Вие имате право да регистрирате МПС към община Бургас. Нямате право да регистрирате МПС по временен адрес. Ако сте от Созопол и живеете в град София и искате да регистрирате МПС със софийска регистрация (СВ например), то следва първо да смените постоянния си адрес и след това да пристъпите към регистрация на МПС-то към КАТ София.

Как се сменя постоянен адрес

Необходимо е да посетите общината, към която искате да се регистрирате по постоянен адрес. Например ако живеете в ж.к. Надежда, е необходимо да посетите община Връбница и да представите следните документи:

                               1) Документ за самоличност (валидна лична карта)
                               2) Акт за раждане (в оригинал)
                               3) Документ за собственост върху имота или Договор за ползване под наем
                               4) Декларация по чл.92 ал.3 от Закон за Гражданската Регистрация с нотариално заверени подписи на собственици на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лиучно от собственика на апартамента.
Поради тази причина е добре да отидете до общината заедно със собственика на апартамента, така че да избегнете въпроси, на които нямате отговор или разкарване 2 пъти за една работа.
                              5) Закупувате и попълвате на място „Заявление за изпълнение на услугата” и „Заявление за смяна на постоянен адрес”.
                              6) Веднага получавате удостоверението Ви за постоянен адрес
                              7) С това удостоверение в рамките на 30 дни следва да отидете до съответното РПУ, където да подадете заявление за смяна на лична карта.
* Забележка: Старата Ви лична карта следва Все още да е валидна.

*Ако сте в родство по права линия със собственика на апартамента (например баща Ви Ви е купил апартамент) или сте съпруг/съпруга на собственика, то тогава не са Ви необходими документите по т.3 и т.4, но следва да представите Удостоверение за граждански брак или Решение за развод (за вдовец/вдовица препис-извлечение от акт за смърт)

Посещавате РПУ-то, което отговаря за Вашия квартал, за издаване на нова лична карта

Следва да посетите РПУ-то, към което Вашият квартал се води под полицейско наблюдение и отговорност. Например ако живеете в Люлин, посещавате 9-то РПУ. Ако живеете в Студентски град, посещавате 7-мо РПУ. В съответното РПУ следва да подадете заявление за издаване на нова лична карта, като представите следните документи:

                               1) Заявлението за смяна на постоянен адрес, което сте получили от общината
                               2) Платежно нареждане, че сте заплатили съответната такса за издаване на лична карта според това каква поръчка е (стандартна, бърза, експресна).
                               3) Попълвате на място заявление за издаване на документ за самоличност на български граждани. Това заявление се разпечатва автоматично от системата на МВР. Можете да го изтеглите и прегледате предварително от тук. Уверете се, че имате цялата информация, която се изисква за попълване на завлението.                       

Таксата за издаване на нова лична карта на лица между 18-58 години, с валидност 10 години ,е както следва:

1)   Стандартна поръчка за 30 каленарни дни – 18 лв.

2)   Бърза поръчка за 3 работни дни – 36 лв.

3)   Експресна услуга до 8 часа – 90лв.

*Поне в София всички РПУ-та вече са оборудвани с ПОС терминали, на които можете да заплатите с вашата банкова карта без да плащате банкови такси. Това е най-бързият и удобен вариант.

В случай, че изберете да платите чрез банков превод, то не е необходимо да заплащате банковата такса на място. Ако искате да избегнете опашките в банковия клон в съответното РПУ, то Вие можете да платите чрез Вашето онлайн банкиране, да разпечатате платежното нареждане и да посетите клон на Вашата банка за поставяне на мокър печат. Мокрият печат е задължителен. В противен случай служителите в РПУ-то няма да приемат платежния Ви документ.

Ето го образецът за плащане на банкова такса за издаване на лична карта бърза поръчка до 3 работни дни. Ако желаете стандартна поръчка, то просто наредете 18 лв. вместо 36лв. Всички останали полета са еднакви. IBAN номерът на СДВР (Столична Дирекция на Вътрешните Работи) е BG97BNBG96613100157001.Платежно нареждане за издаване на нова лична карта

След като разполагате с документите, посетете Вашето РПУ (според това в кой квартал живеете, или кой град) и ги подайте. Имайте предвид, че при всяко преиздаване на лична карта можете да се снимате на отново, с цел в личната Ви карта да присъства най-актуалната Ви снимка, както и да смените подписа си. Ако не желаете, то служителите на МВР могат да използват последната Ваша снимка, която е налична в системата им. Ако сте си изкарвали международен паспорт на скоро, то служителите могат да използват снимката от паспорта Ви.

Издаване на нова шофьорска книжка

След като сте изчакали съотвения срок за издаване на новата Ви лична карта по постоянен адрес да изтече (според това за каква услуга сте заплатили – стандартна, бърза или експресна), вземете новата си лична карта и платежното нареждане за издаване на нова шофьорска книжка и се насочете към КАТ в съответното населено място. С вече получената нова лична карта трябва да направите следното:

                               1) Да подадете заявление за смяна на местоотчет на водач
                               2) Да подадете молба за преиздаване на шофьорска книжка (за да попълните молбата ще Ви трябват данните от новата Ви лична карта)
                               3) Да предадете на служител от КАТ, който Ви обслужва, банковото платежно нареждане, което можете да видите по-долу
                               4) Да получите формуляр „Заявление образец” за подмяна на шофьорска книжка (този формуляр Ви се дава на място в КАТ и се разпечатва от системата на МВР).
                              5) Попълвате формуля и подавате всички документи на гише.
                              6) Получавате талонче с входящ номер и дата, на която ще бъде готова вашата шофьорска книжка и контролен талон към нея.

Упълномощаване на друго лице:

Можете да упълномощите друго лице да подаде заявление за издаване на шофьорска книжка от Ваше име. Пълномощното трябва да е нотариално заверено (заверка на подписа, не на съдържанието), като давате право на другото лице да подава заявление и получава от Ваше име “Свидетелство за управление на МПС”. Заедно с това пълномощно трябва да заверите пред нотариус и декларация, че обичайното Ви пребиваване е в България. Сваляте  Декларация за обичайно пребиваване в България при подаване на документи за шофьорска книжка, попълвате я и отивате при нотариус за заверка на подписа. 
На лицето, което ще Ви представлява пред КАТ, предоставяте:
1) нотариално-завереното пълномощно
2) нотариално-заверена декларация за пребиване (заверка само на подписа, не на съдържанието!)
3) медицинско свидетелсво от лекар
4) Ксерокопие на валидна шофьорска книжка и контролен талон, ако не е за първоначално издаване

На място в КАТ пълномощникът Ви трябва да подаде и заявление за смяна на местоотчета Ви.

Таксите за различните видове услуги са както следва:

1)   Издаване на шофьорска книжка (СУМПС) на лица до 58 години в срок от 30 дни – 25лв.

2)   Издаване на шофьорска книжка (СУМПС) на лица до 58 години в срок от 10 дни – 50лв.

3)   Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2лв.

Не е необходимо да заплащате банковата такса на място. Ако искате да избегнете опашките в банковия клон в съответното РПУ, то Вие можете да платите чрез Вашето онлайн банкиране, да разпечатате платежното нареждане и да посетите клон на Вашата банка за поставяне на мокър печат. Мокрият печат е задължителен. В противен случай служителите в РПУ-то няма да приемат платежния Ви документ.

Ето ги данни за заплащане:
IBAN: BG97BNBG96613100157001
Име на получателя: СДВР
При банка: Българска Народна Банка
BIC на банката: BNBGBGSD

Ето образец на платежното нареждане плащане на банкова такса за издаване на нова шофьорска книжка стандартна поръчка за 30 дни. Обърнете внимание, че с 1 банково платежно нареждане се заплащат едновременно подмяната на шофьорска книжка и контролен талон, но трябва изрично да го опоменете, както е показано по-долу.  Ако желаете бърза поръчка и издаване на шофьорска книжка за 10 дни, то просто наредете 50 лв. вместо 25 лв. Всички останали полета са еднакви. Платежно нареждане за издаване на нова шофьорска книжка

Полезен Съвет:
Имайте предвид, че при получаването на новата Ви лична карта, старата трябва да се представи пред съответното РПУ и ще бъде унищожена от служител. По тази причина Ви съветвам да си направите сканирано цветно копие на старата Ви лична карта от двете страни и да съхранявате файла на Вашия компютър.

Същото важи и за Вашата шофьорска книжка.

Издаване на нов международен паспорт след подмяна на лична карта

Тук като за начало най-важното е да се спомене, че във Вашия международен паспорт не фигурира Вашият постоянен адрес. Поради тази причина, ако Вашият задграничен паспорт е бил наскоро издаден, то Вие не сте задължени да го преиздавате и излишно да заплащате административни такси. Обикновено международният паспорт е с валидност 5 години и Вие спокойно можете да изчакате датата на изтичане на валидността му и после да отидете до РПУ-то, към което се водите под отчет по Ваш постоянен адрес, и да подадете заявление за издаване на нов паспорт.

В случай, че все пак искате да преиздадете задграничния си паспорт заедно с издаването на Вашата нова лична карта, то Вие можете да го направите на веднъж когато отивате за подаване на заявлението за издаване на новата Ви лична карта. Можете да направите едно платежно нареждане, в което като основание за плащане да напишете “Подмяна на лична карта и международен пастпорт” и да преведете двете такси заедно на веднъж. Актуалните такси за издаване международен паспорт можете да проверите. Така, в случай че искате преиздаване на задграничен паспорт и лична карта със срок 30 дни, то Вие следва да заплатите към 2016 година 18 лв. за лична карта и 40 лв. за задграничен паспорт, или общо 58 лв. Това е сумата, която трябва да въведете и в платежното нареждане.

Надявам се информацията да е била полезна!

Ако имате въпроси относно описаните по-горе изисквания и процедури, то не се колебайте да ги зададете на [email protected]

Ще се радвам да помогна.

Поздрави
Георги

Ако искате да зададете Вашия въпрос, можете да използвате полето “Вашият Коментар” най-отдолу на страницата, като попълните Вашият email адрес и името си и накрая натиснете бутона “Публикуване”.

Ще се постарая да отговоря по най-бързия и изчерпателен начин и така ще помогнете и на други хора, които имат същия въпрос, да намерят отговора.

766 коментара

 1. Ваня
  23/01/2020 @ 11:00 am

  Здравейте, искам да си сменя адресната регистрация, като жилището е на майка ми в същия град, но различен квартал. Трябва ли да се отписвам от старото кметство или директно отивам в новото кметство и подавам документи за смяна на адресна регистрация? Какъв документ за собтвеност трябва да нося, нужно ли е майка ми да идва с мен или мога да нося акт за раждане? Благодаря предварително за отговора!

  Reply

  • gnikolov
   23/01/2020 @ 11:41 am

   Здравейте, Ваня! Отивате директно в общината, която отговаря за новия квартал, където ще се регистрирате по постоянен адрес. Трябва да носите нотариален акт за собственост на жилището. Няма нужда майка Ви да идва с Вас, понеже сте роднини по права линия. След като получите документа от общината, отивате в районното към квартала, за да подадете документи за смяна на лична карта. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 2. Марина Христова
  22/01/2020 @ 9:53 pm

  След смяна на постоянен адрес на дете трябва ли да се смени задграничния паспорт

  Reply

  • gnikolov
   23/01/2020 @ 11:28 am

   Здравейте, г-жо Христова! Ако сменяте адреса от един град в друг град – да. Ако оставате в рамките на същия областен център – не.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 3. Радостина
  22/01/2020 @ 6:41 pm

  Здравейте! Подадох заявление за смяна на адресна регистрация(смяната е в един град) , след което подадох документи за нова лична карта. За талони на автомобил със сигурност следва да се сменят, но нужна ли е подмяна на шофьорска книжка ?

  Reply

  • gnikolov
   22/01/2020 @ 8:06 pm

   Здравейте, Радостина! Не, няма нужда да подменяте шоф.книжка.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 4. Иван Славов
  21/01/2020 @ 2:54 pm

  Здравейте,
  Смених си личната карта с адрес в София, но имам автомобил който е със Старозагорска регистрация, трябва ли да правя нещо?
  Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   21/01/2020 @ 8:04 pm

   Здравейте, г-н Славов! Да, трябва да смените талоните на колата. Можете да запазите старозагорския номер, но пак трябва да минете през канал на КАТ за проверка рама и двигател.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 5. Чавдар
  19/01/2020 @ 10:41 pm

  Личната ми карта е безсрочна, но свидетелството ми за управление на МПС изтича 2020 година. Какво е необходимо да имам за получаване на ново свидетелство?

  Reply

  • gnikolov
   20/01/2020 @ 11:54 am

   Здравейте, Чавдар!
   Медицинско, лична карта, стара шофьорска книжка+контролен талон към нея.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 6. емил
  17/01/2020 @ 5:47 pm

  При мен случая е:ще си сменя ЛК заради нов адрес а в същото време ми изтича и шоф.книжка.Попрочетох за ЛК как дастане-там в ощината и после РПУ-то.Въпросът е в КАТ София какво заявление да подам +медицинското за да се получи 2 в 1.Или по описаният ред:подавам заявление за смяна на местоотчет на водача и с молбата за преиздаване на шоф.кн.+медицинското се решава въпроса автоматически?Знаете ли да има още нещо допълнително да се попълва и подава и ако да ще Ви помоля да ми напишете.Всички знаем каква лудница е в КАТ София и ако там човек започне да се лута – скъсал си е нервите!А за времето да не говорим-идваш гладко избръснат-излизаш брадясъл!

  Reply

  • gnikolov
   17/01/2020 @ 6:43 pm

   Здравейте, Емил! Да, с едно ходене до КАТ – местоотчет и шофьорска книжа. Няма нищо допълнително. За местоотчета заявлението се взима от деловодството.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Ставрев
    21/01/2020 @ 9:01 pm

    Здравейте!
    Смених си ЛК с адрес в София през септември 2019, но изпуснах 30 дневния срок за подаване на документи за шофьорска книжка. Прочетох, че глобата за това варира от 20 до 150лв. Как се определя сумата и колко ще ми струва ако го направя сега- януари?
    Благодаря предварително!

    Reply

    • gnikolov
     22/01/2020 @ 10:39 am

     Здравейте, г-н Ставрев! Ще Ви наложат глоба единствено, ако Ви спрат да шофирате с неподновена книжка. На място в КАТ при подаване на документи за смяна няма да Ви глобят. Не отлагайте подмяната на документа.
     Поздрави
     Г.Н

    • Мила Каменова
     23/01/2020 @ 4:22 pm

     Здравейте! След смяна на адрес, лична карта и задграничен паспорт трябва ли да се сменя и шофьорската книжка, която е все още в срок? Ако да, какъв е срока за подаване на документи? Смяната на адрес е от един квартал в друг на една и съща община, ако има значение. Благодаря!

    • gnikolov
     23/01/2020 @ 8:07 pm

     Здравейте, г-жо Каменова! Във Вашия случай няма нужда от смяна на шофьорската книжка.
     Поздрави
     Г.Н

 7. Илияна
  17/01/2020 @ 3:56 pm

  Здрвейте,
  Ще сменям лична карта , поради смяна на фамилия и постоянен адрес ( в същото населено място ) , небходимо ли е да сменям и шофьорска книжка, при положение , че имам удостоврение за идентичност на имената.Благодаря

  Reply

  • gnikolov
   17/01/2020 @ 6:37 pm

   Здравейте, Илияна! Не, във Вашия случай не мисля, че е необходимо.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 8. Пламен Петров
  16/01/2020 @ 5:47 pm

  Бихте ли могли да ми кажете, какво следва, след като номерът на новата и старата лична карта се различават?
  Например: опериране с банкова сметка, документи, издадени с номера на старата карта, като пълномощни, решение на ТЕЛК, разрешително за оръжие и др. подобни. Трябва ли те да се издават наново?
  Благодаря предварително за отговора Ви.

  Reply

  • gnikolov
   16/01/2020 @ 7:15 pm

   Здравейте! Няма нужда да правите нищо. В личната Ви карта фигурират имената Ви, ЕГН-то Ви и адресът Ви. Те са достатъчни. Нормално е на всеки 10 години да я сменяте.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 9. Веселина Димитрова
  15/01/2020 @ 7:10 pm

  Здравейте, имам настоящ адрес от 15г. на адрес който искам да стане постоянен. При подаване на заявление за промяна на постоянния адрес необходим ли ми е документ за собственост на имота?

  Reply

  • gnikolov
   15/01/2020 @ 10:07 pm

   Здравейте! Да или съгласие от собственика.

   Reply

 10. Петър
  13/01/2020 @ 8:30 pm

  Здравейте, преди месец изкарах шофьорските си курсове. Постоянното ми местжителство по лична карта е в гр. Шумен, но живея в гр. Русе. Съответно искам да си изкарам книжката пред КАТ Русе. Трябва ли да си променям постоянното си местожителство от Шумен на Русе?

  Reply

  • gnikolov
   13/01/2020 @ 10:06 pm

   Здравейте, Петър! Да, трябва да промените постоянният си адрес от град Шумен на гр. Русе, за да подадете документи за СУМПС в КАТ Русе. Успех!
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

   • Петър
    14/01/2020 @ 3:59 pm

    Да, днес ме върнаха. А да попитам, мога ли да подам документи от Шумен(постоянния ми адрес), въпреки че курсовете съм си ги изкарал в Русе? С цел да не си променям адреса.

    Reply

    • gnikolov
     14/01/2020 @ 7:13 pm

     Здравейте, Петър! Да, можете.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1