За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1


Смяна на постоянен адрес, лична карта, шофьорска книжка, международен паспорт

Постоянният адрес на човек е адресът, който е вписан в личната му карта и също така населеното място, към регистъра на което, човек се води под отчет. Постоянният адрес дава право на гласуване и право на административно обслужване към съответния областен град.

          Настоящият адрес е мястото, където човек временно пребива. Настоящият адрес дава право за гласуване, но дава право за административно обслужване към съответния областен град. Например ако сте студент в София и живеете на общежитие, но сте родом от Никопол, то Вашият постоянен адрес е в град Никопол, а настоящият Ви адрес е град София.

          Друг случай е регистрацията на МПС на ваше име. В случай, че постоянният Ви адрес (по лична карта) е в град Созопол, то Вие имате право да регистрирате МПС към община Бургас. Нямате право да регистрирате МПС по временен адрес. Ако сте от Созопол и живеете в град София и искате да регистрирате МПС със софийска регистрация (СВ например), то следва първо да смените постоянния си адрес и след това да пристъпите към регистрация на МПС-то към КАТ София.

Как се сменя постоянен адрес

Необходимо е да посетите общината, към която искате да се регистрирате по постоянен адрес. Например ако живеете в ж.к. Надежда, е необходимо да посетите община Връбница и да представите следните документи:

                               1) Документ за самоличност (валидна лична карта)
                               2) Акт за раждане (в оригинал)
                               3) Документ за собственост върху имота или Договор за ползване под наем
                               4) Декларация по чл.92 ал.3 от Закон за Гражданската Регистрация с нотариално заверени подписи на собственици на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лиучно от собственика на апартамента.
Поради тази причина е добре да отидете до общината заедно със собственика на апартамента, така че да избегнете въпроси, на които нямате отговор или разкарване 2 пъти за една работа.
                              5) Закупувате и попълвате на място „Заявление за изпълнение на услугата” и „Заявление за смяна на постоянен адрес”.
                              6) Веднага получавате удостоверението Ви за постоянен адрес
                              7) С това удостоверение в рамките на 30 дни следва да отидете до съответното РПУ, където да подадете заявление за смяна на лична карта.
* Забележка: Старата Ви лична карта следва Все още да е валидна.

*Ако сте в родство по права линия със собственика на апартамента (например баща Ви Ви е купил апартамент) или сте съпруг/съпруга на собственика, то тогава не са Ви необходими документите по т.3 и т.4, но следва да представите Удостоверение за граждански брак или Решение за развод (за вдовец/вдовица препис-извлечение от акт за смърт)

Посещавате РПУ-то, което отговаря за Вашия квартал, за издаване на нова лична карта

Следва да посетите РПУ-то, към което Вашият квартал се води под полицейско наблюдение и отговорност. Например ако живеете в Люлин, посещавате 9-то РПУ. Ако живеете в Студентски град, посещавате 7-мо РПУ. В съответното РПУ следва да подадете заявление за издаване на нова лична карта, като представите следните документи:

                               1) Заявлението за смяна на постоянен адрес, което сте получили от общината
                               2) Платежно нареждане, че сте заплатили съответната такса за издаване на лична карта според това каква поръчка е (стандартна, бърза, експресна).
                               3) Попълвате на място заявление за издаване на документ за самоличност на български граждани. Това заявление се разпечатва автоматично от системата на МВР. Можете да го изтеглите и прегледате предварително от тук. Уверете се, че имате цялата информация, която се изисква за попълване на завлението.                       

Таксата за издаване на нова лична карта на лица между 18-58 години, с валидност 10 години ,е както следва:

1)   Стандартна поръчка за 30 каленарни дни – 18 лв.

2)   Бърза поръчка за 3 работни дни – 36 лв.

3)   Експресна услуга до 8 часа – 90лв.

*Поне в София всички РПУ-та вече са оборудвани с ПОС терминали, на които можете да заплатите с вашата банкова карта без да плащате банкови такси. Това е най-бързият и удобен вариант.

В случай, че изберете да платите чрез банков превод, то не е необходимо да заплащате банковата такса на място. Ако искате да избегнете опашките в банковия клон в съответното РПУ, то Вие можете да платите чрез Вашето онлайн банкиране, да разпечатате платежното нареждане и да посетите клон на Вашата банка за поставяне на мокър печат. Мокрият печат е задължителен. В противен случай служителите в РПУ-то няма да приемат платежния Ви документ.

Ето го образецът за плащане на банкова такса за издаване на лична карта бърза поръчка до 3 работни дни. Ако желаете стандартна поръчка, то просто наредете 18 лв. вместо 36лв. Всички останали полета са еднакви. IBAN номерът на СДВР (Столична Дирекция на Вътрешните Работи) е BG97BNBG96613100157001.Платежно нареждане за издаване на нова лична карта

След като разполагате с документите, посетете Вашето РПУ (според това в кой квартал живеете, или кой град) и ги подайте. Имайте предвид, че при всяко преиздаване на лична карта можете да се снимате на отново, с цел в личната Ви карта да присъства най-актуалната Ви снимка, както и да смените подписа си. Ако не желаете, то служителите на МВР могат да използват последната Ваша снимка, която е налична в системата им. Ако сте си изкарвали международен паспорт на скоро, то служителите могат да използват снимката от паспорта Ви.

Издаване на нова шофьорска книжка

След като сте изчакали съотвения срок за издаване на новата Ви лична карта по постоянен адрес да изтече (според това за каква услуга сте заплатили – стандартна, бърза или експресна), вземете новата си лична карта и платежното нареждане за издаване на нова шофьорска книжка и се насочете към КАТ в съответното населено място. С вече получената нова лична карта трябва да направите следното:

                               1) Да подадете заявление за смяна на местоотчет на водач
                               2) Да подадете молба за преиздаване на шофьорска книжка (за да попълните молбата ще Ви трябват данните от новата Ви лична карта)
                               3) Да предадете на служител от КАТ, който Ви обслужва, банковото платежно нареждане, което можете да видите по-долу
                               4) Да получите формуляр „Заявление образец” за подмяна на шофьорска книжка (този формуляр Ви се дава на място в КАТ и се разпечатва от системата на МВР).
                              5) Попълвате формуля и подавате всички документи на гише.
                              6) Получавате талонче с входящ номер и дата, на която ще бъде готова вашата шофьорска книжка и контролен талон към нея.

Упълномощаване на друго лице:

Можете да упълномощите друго лице да подаде заявление за издаване на шофьорска книжка от Ваше име. Пълномощното трябва да е нотариално заверено (заверка на подписа, не на съдържанието), като давате право на другото лице да подава заявление и получава от Ваше име “Свидетелство за управление на МПС”. Заедно с това пълномощно трябва да заверите пред нотариус и декларация, че обичайното Ви пребиваване е в България. Сваляте  Декларация за обичайно пребиваване в България при подаване на документи за шофьорска книжка, попълвате я и отивате при нотариус за заверка на подписа. 
На лицето, което ще Ви представлява пред КАТ, предоставяте:
1) нотариално-завереното пълномощно
2) нотариално-заверена декларация за пребиване (заверка само на подписа, не на съдържанието!)
3) медицинско свидетелсво от лекар
4) Ксерокопие на валидна шофьорска книжка и контролен талон, ако не е за първоначално издаване

На място в КАТ пълномощникът Ви трябва да подаде и заявление за смяна на местоотчета Ви.

Таксите за различните видове услуги са както следва:

1)   Издаване на шофьорска книжка (СУМПС) на лица до 58 години в срок от 30 дни – 25лв.

2)   Издаване на шофьорска книжка (СУМПС) на лица до 58 години в срок от 10 дни – 50лв.

3)   Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2лв.

Не е необходимо да заплащате банковата такса на място. Ако искате да избегнете опашките в банковия клон в съответното РПУ, то Вие можете да платите чрез Вашето онлайн банкиране, да разпечатате платежното нареждане и да посетите клон на Вашата банка за поставяне на мокър печат. Мокрият печат е задължителен. В противен случай служителите в РПУ-то няма да приемат платежния Ви документ.

Ето ги данни за заплащане:
IBAN: BG97BNBG96613100157001
Име на получателя: СДВР
При банка: Българска Народна Банка
BIC на банката: BNBGBGSD

Ето образец на платежното нареждане плащане на банкова такса за издаване на нова шофьорска книжка стандартна поръчка за 30 дни. Обърнете внимание, че с 1 банково платежно нареждане се заплащат едновременно подмяната на шофьорска книжка и контролен талон, но трябва изрично да го опоменете, както е показано по-долу.  Ако желаете бърза поръчка и издаване на шофьорска книжка за 10 дни, то просто наредете 50 лв. вместо 25 лв. Всички останали полета са еднакви. Платежно нареждане за издаване на нова шофьорска книжка

Полезен Съвет:
Имайте предвид, че при получаването на новата Ви лична карта, старата трябва да се представи пред съответното РПУ и ще бъде унищожена от служител. По тази причина Ви съветвам да си направите сканирано цветно копие на старата Ви лична карта от двете страни и да съхранявате файла на Вашия компютър.

Същото важи и за Вашата шофьорска книжка.

Издаване на нов международен паспорт след подмяна на лична карта

Тук като за начало най-важното е да се спомене, че във Вашия международен паспорт не фигурира Вашият постоянен адрес. Поради тази причина, ако Вашият задграничен паспорт е бил наскоро издаден, то Вие не сте задължени да го преиздавате и излишно да заплащате административни такси. Обикновено международният паспорт е с валидност 5 години и Вие спокойно можете да изчакате датата на изтичане на валидността му и после да отидете до РПУ-то, към което се водите под отчет по Ваш постоянен адрес, и да подадете заявление за издаване на нов паспорт.

В случай, че все пак искате да преиздадете задграничния си паспорт заедно с издаването на Вашата нова лична карта, то Вие можете да го направите на веднъж когато отивате за подаване на заявлението за издаване на новата Ви лична карта. Можете да направите едно платежно нареждане, в което като основание за плащане да напишете “Подмяна на лична карта и международен пастпорт” и да преведете двете такси заедно на веднъж. Актуалните такси за издаване международен паспорт можете да проверите. Така, в случай че искате преиздаване на задграничен паспорт и лична карта със срок 30 дни, то Вие следва да заплатите към 2016 година 18 лв. за лична карта и 40 лв. за задграничен паспорт, или общо 58 лв. Това е сумата, която трябва да въведете и в платежното нареждане.

Надявам се информацията да е била полезна!

Ако имате въпроси относно описаните по-горе изисквания и процедури, то не се колебайте да ги зададете на [email protected]

Ще се радвам да помогна.

Поздрави
Георги

Ако искате да зададете Вашия въпрос, можете да използвате полето “Вашият Коментар” най-отдолу на страницата, като попълните Вашият email адрес и името си и накрая натиснете бутона “Публикуване”.

Ще се постарая да отговоря по най-бързия и изчерпателен начин и така ще помогнете и на други хора, които имат същия въпрос, да намерят отговора.

515 коментара

 1. Кристина
  16/07/2019 @ 11:39 am

  Здравейте, за да сменя само талона на колата какви документи са ми нужни?
  Лична карта, голям и малък талон и гражданска отговорност ли?
  Благодаря предварително!

  Reply

  • gnikolov
   16/07/2019 @ 11:53 am

   Здравейте! Да, правилно.

   Reply

 2. Иво Иванов
  15/07/2019 @ 12:29 pm

  Здравейте! Искам да Ви попитам дали при смяна на шофьорска книжка, с налична “С” категория, трябва да се минават отново прихо-прегледи пред ДАИ и като цяло има ли нещо по-специфично! Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   15/07/2019 @ 8:56 pm

   Здравейте, г-н Иванов! Да, трябва Ви отново медицинско, заверено от всички специалисти.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 3. Teodora
  14/07/2019 @ 10:58 pm

  Мога ли да си издам софииска шофиорска книжка, ако постоянния ми адрес е плевенски?

  Reply

 4. Светлин Спасов
  12/07/2019 @ 9:18 am

  Здравейте! Искам да си сменя личната карта по постоянен адрес в друг квартал но в същия град. Необходимо ли е да си сменям шофьорската книжка и талоните- голям и малък?

  Reply

  • gnikolov
   12/07/2019 @ 6:51 pm

   Здравейте, г-н Спасов! Шофьорската книжка – не. Талоните – да.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 5. Иван
  11/07/2019 @ 5:58 pm

  С английска книжка съм по рано бях звънял в кат във Враца и там една жена доста агресивно се държа с мен и ми каза следното не можеш да си смениш книжката с българска и аз останах доста учуден

  Reply

  • gnikolov
   11/07/2019 @ 6:28 pm

   Здравейте, Иван! Какъв е въпросът Ви?

   Reply

 6. П.Жекова
  11/07/2019 @ 10:56 am

  Здравейте !
  Изключително подробна статия- благодаря. Но имам нужда от няколко уточнения в моя случай.
  Живея под наем на адрес със зелена зона. Бих искала да си взема винетен стикер за паркиране в зоната.
  Адресната ми регистрация е на друг адрес, в същия град.
  Хазайката ми е болна, възрастна дама и нейната дъщеря ме увери, че няма начин да я разкарваме по общини и т.н.
  Въпрос номер 1- дали дъщеря й, в ролята й на умълномощен би могла да ми съдейства за смяна на постоянния адрес?
  Въпрос номер 2- каква е процедурата при наем да се вземе винетен стикер за съответната зона?
  Въпрос номер 3- при сменен постоянен адрес и наложителната смяна на лична карта, наложителна ли е такава на шофьорска книжка, талон и регистрационни номера на самата кола?
  Благодаря предварително за отделеното време.

  Reply

  • gnikolov
   11/07/2019 @ 5:30 pm

   Здравейте, г-жо Жекова!
   Въпрос 1 – Ако дъщеря й има пълномощно да я представлява и да се разпорежда с имота, тогава да.
   Въпрос 2 – Трябва в талоните на автомобила да е вписан собственик или ползвател с адрес в зоната. Това е единственият вариант.
   Въпрос 3 – Шофьорска книжка се сменя само ако се сменя областта – например от СО към София-град например. Иначе не. Талони се сменят при всички положения, ако смените постоянен адрес.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 7. Майя Георгиева
  11/07/2019 @ 8:26 am

  Здравейте!
  Искам да сменя в София зоната за паркиране, от синя на зелена. Колата остава със софийска регистрация, адресът е в същото населено място, необходимо ли е всичкото това чакане и заплащане на нови документи за разлика от няколко пресечки. Няма ли съкратена процедура при издаване на винетен стикер за платено паркиране по местоживеене в едно и също населено място? Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   11/07/2019 @ 5:32 pm

   Здравейте, г-жо Георгиева! Правилата за издаване на стикер за зелена/синя зона в София са еднакви. Собственикът или ползвателят на МПС-то по талони трябва да имат постоянен адрес в обхвата на зоната. Ако в момента сте в обхвата на зелена зона, но смените постоянния си адрес в синя зона, трябва да смените талоните на колата и да отидете отново в център за градска мобилност, от където да заплатите и получите стикер за новата зона.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 8. Яна Йорданова
  10/07/2019 @ 4:35 pm

  Здравейте! Преди 2 дни ми откраднаха личната карта в Сърбия и в българското посолство в Белград ми издадоха временен паспорт (пасаван). Предишната ми лична карта беше с постоянен адрес гр. Ямбол, а сега искам направо да го променя със София. Мога ли с временния паспорт да отида в съответната община в София и да подам необходимите документи или тряба първо да отида в Ямбол? Необходимо ли е първо да отида до районно, за да сигнализирам за откраднатата лична карта при положение, че вече го направих в районно в Сърбия (оттам ми издадоха декларация, с която си изкарах временния паспорт в посолството). Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   11/07/2019 @ 6:16 pm

   Здравейте, Яна! Отивате в Районното в гр. Ямбол с декларацията от Сърбия, преведена на български език, в случай, че е на сръбски. Не мисля, че можете да смените адреса директно в София, без да притежавате лична карта или поне паспорт. Ако притежавате паспорт, обадете се в съответната община и ги попитайте, дали може само с паспорта да Ви приемат заявлението за смяна на постоянен адрес. Ако се съгласят, ще мине номера. Ако не се съгласят, трябва да подновите личната си карта в гр. Ямбол и после отново да я подновите в София.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 9. Лина
  10/07/2019 @ 3:25 pm

  Здравейте. Въпросът ми е следния: След смяна на постоянен адрес ,смених личната карта,но ми остават още 8 дни ,за да преиздам шофьорската книжка. Необходимо ли е да пускам бърза поръчка или щом съм в 30 дневния срок за преиздаване мога да я пусна със стандартна поръчка? И валидна ли ще е до издаването на новата? Има ли и какви са санкциите?

  Reply

  • gnikolov
   11/07/2019 @ 6:09 pm

   Здравейте, Лина! Всеки документ си има срок на валидност. Нямате право да шофирате с изтекла шофьорска книжка. Има предвидена глоба в закона за такова нарушение. Всеки гражданин сам трябва да следи за изтичането на валидността на личните му документи и да ги подновява в срок.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 10. Верка
  10/07/2019 @ 2:40 pm

  Здравейте, искам да ви попитам случайно дали знаете, дали мога да подновя червения паспорт на сина ми в София. Регистрацията ни на семейството ми е в Добрич, но трябва да пътуваме за Велинград от Белгия, но дата на изтичане на паспорта е на 18 август. Мога ли да подам документите в София или не. Мерси предварително…

  Reply

  • gnikolov
   11/07/2019 @ 6:06 pm

   Здравейте, Верка! Не, няма такава възможност. Трябва да отидете до Районното Управление в гр. Добрич.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 11. Любен Костов
  10/07/2019 @ 12:36 pm

  След 25 години се завърнах се на постоянния си адрес и получих новата си лична карта с него. Шофьорската ми книжка, която е преиздадена от МВР Враца преди близо 2 години, е със срок на валидност до 2027 год. От КАТ София, където отидох за да информирам за промяната, ме уведомиха, че не трябва да вадя нова шофьорска книжка, тъй като досието ми ще бъде получено в София по служебен път. Моля за мнението ви как е правилно да постъпя?

  Reply

  • gnikolov
   11/07/2019 @ 6:21 pm

   Здравейте, г-н Костов! Според мен и според закона трябва шофьорската книжка да се подмени, ако се промени постоянния адрес.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 12. Калоян
  09/07/2019 @ 8:36 am

  Здравейте, при смяна на постоянният адрес от една област в друга. Какви документи са необходими за смяна на шофьорска книжка и номерата на колата.

  Reply

  • gnikolov
   09/07/2019 @ 8:59 am

   Здравейте, Калоян! За смяна на шофьорска книжка са Ви необходими – новата лична карта, старата шоф.книжка и контролен талон към нея, медицинско от общопрактикуващ лекар. За номерата на колата – новата лична карта, талоните, валидна гражданска отговорност, валиден технически преглед.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 13. Васка
  08/07/2019 @ 11:59 am

  Здравейте! Баща ми, пенсионер, си смени ЛК и СУМПС от Бургас във Варна. Необходимо ли е да сменя номерата на автомобила и да плаща втори път данък и технически преглед, тъй като вече са платени за тази година, и на каква санкция подлежи, ако не го направи? На гишетата в КАТ получихме противоречива информация 🙂

  Reply

  • gnikolov
   09/07/2019 @ 9:04 am

   Здравейте, Васка! Да, трябва да смени номерата на автомобила и шофьорската си книжка. Няма нужда да плаща отново годишен данък, ако вече го е платил за цялата 2019-та в данъчната служба в Бургас. Няма нужда да минава отново технически преглед. Срокът за пререгистрация е 30 дни от датата на издаване на новата лична карта. Глобата за неспазване на срока е от 50 до 200 лв.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 14. Миглена Томова
  07/07/2019 @ 9:23 am

  Здравейте 🙂 Смених си постоянния адрес и личната карта и знам че имам 30 дена да си сменя СУМПС{книжката} Въпросът ми е с новата лична но без сменена книжка все още, мога ли да регистрирам автомобил в КАТ по новия адрес преди да съм сменила книжката. Де факто да регистрирам колата в КАТ по новия ми адрес преди съм съм сменила отчета си на водач във въпросния КАТ.

  Reply

  • gnikolov
   07/07/2019 @ 9:52 pm

   Здравейте, г-жо Томова! Да, можете. Шофьорската книжка и собствеността на автомобила нямат нищо общо. В България няма изискване собственикът на автомобила да притежава шофьорска книжка.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 15. Антония
  05/07/2019 @ 10:12 am

  Здравейте!Смених си постояният адрес ,който беше в с.Бистрица-София и сега е но на друг адрес.Питането ми е до колко време е срокьт за подаване на нова лична карта?Трябва ли да сменя шофьорска книжка и талон на колата,те са на старият ми адрес в с.Бистрица.

  Reply

  • gnikolov
   05/07/2019 @ 7:06 pm

   Здравейте, Антония! 30 дни е срокът от издаването на документа от общината за промяна на адреса. Шофьорска книжка не сменяте. Талоните на колата трябва да ги смените.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1