За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1


Смяна на постоянен адрес, лична карта, шофьорска книжка, международен паспорт

Постоянният адрес на човек е адресът, който е вписан в личната му карта и също така населеното място, към регистъра на което, човек се води под отчет. Постоянният адрес дава право на гласуване и право на административно обслужване към съответния областен град.

          Настоящият адрес е мястото, където човек временно пребива. Настоящият адрес дава право за гласуване, но дава право за административно обслужване към съответния областен град. Например ако сте студент в София и живеете на общежитие, но сте родом от Никопол, то Вашият постоянен адрес е в град Никопол, а настоящият Ви адрес е град София.

          Друг случай е регистрацията на МПС на ваше име. В случай, че постоянният Ви адрес (по лична карта) е в град Созопол, то Вие имате право да регистрирате МПС към община Бургас. Нямате право да регистрирате МПС по временен адрес. Ако сте от Созопол и живеете в град София и искате да регистрирате МПС със софийска регистрация (СВ например), то следва първо да смените постоянния си адрес и след това да пристъпите към регистрация на МПС-то към КАТ София.

Как се сменя постоянен адрес

Необходимо е да посетите общината, към която искате да се регистрирате по постоянен адрес. Например ако живеете в ж.к. Надежда, е необходимо да посетите община Връбница и да представите следните документи:

                               1) Документ за самоличност (валидна лична карта)
                               2) Акт за раждане (в оригинал)
                               3) Документ за собственост върху имота или Договор за ползване под наем
                               4) Декларация по чл.92 ал.3 от Закон за Гражданската Регистрация с нотариално заверени подписи на собственици на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лиучно от собственика на апартамента.
Поради тази причина е добре да отидете до общината заедно със собственика на апартамента, така че да избегнете въпроси, на които нямате отговор или разкарване 2 пъти за една работа.
                              5) Закупувате и попълвате на място „Заявление за изпълнение на услугата” и „Заявление за смяна на постоянен адрес”.
                              6) Веднага получавате удостоверението Ви за постоянен адрес
                              7) С това удостоверение в рамките на 30 дни следва да отидете до съответното РПУ, където да подадете заявление за смяна на лична карта.
* Забележка: Старата Ви лична карта следва Все още да е валидна.

*Ако сте в родство по права линия със собственика на апартамента (например баща Ви Ви е купил апартамент) или сте съпруг/съпруга на собственика, то тогава не са Ви необходими документите по т.3 и т.4, но следва да представите Удостоверение за граждански брак или Решение за развод (за вдовец/вдовица препис-извлечение от акт за смърт)

Посещавате РПУ-то, което отговаря за Вашия квартал, за издаване на нова лична карта

Следва да посетите РПУ-то, към което Вашият квартал се води под полицейско наблюдение и отговорност. Например ако живеете в Люлин, посещавате 9-то РПУ. Ако живеете в Студентски град, посещавате 7-мо РПУ. В съответното РПУ следва да подадете заявление за издаване на нова лична карта, като представите следните документи:

                               1) Заявлението за смяна на постоянен адрес, което сте получили от общината
                               2) Платежно нареждане, че сте заплатили съответната такса за издаване на лична карта според това каква поръчка е (стандартна, бърза, експресна).
                               3) Попълвате на място заявление за издаване на документ за самоличност на български граждани. Това заявление се разпечатва автоматично от системата на МВР. Можете да го изтеглите и прегледате предварително от тук. Уверете се, че имате цялата информация, която се изисква за попълване на завлението.                       

Таксата за издаване на нова лична карта на лица между 18-58 години, с валидност 10 години ,е както следва:

1)   Стандартна поръчка за 30 каленарни дни – 18 лв.

2)   Бърза поръчка за 3 работни дни – 36 лв.

3)   Експресна услуга до 8 часа – 90лв.

*Поне в София всички РПУ-та вече са оборудвани с ПОС терминали, на които можете да заплатите с вашата банкова карта без да плащате банкови такси. Това е най-бързият и удобен вариант.

В случай, че изберете да платите чрез банков превод, то не е необходимо да заплащате банковата такса на място. Ако искате да избегнете опашките в банковия клон в съответното РПУ, то Вие можете да платите чрез Вашето онлайн банкиране, да разпечатате платежното нареждане и да посетите клон на Вашата банка за поставяне на мокър печат. Мокрият печат е задължителен. В противен случай служителите в РПУ-то няма да приемат платежния Ви документ.

Ето го образецът за плащане на банкова такса за издаване на лична карта бърза поръчка до 3 работни дни. Ако желаете стандартна поръчка, то просто наредете 18 лв. вместо 36лв. Всички останали полета са еднакви. IBAN номерът на СДВР (Столична Дирекция на Вътрешните Работи) е BG97BNBG96613100157001.Платежно нареждане за издаване на нова лична карта

След като разполагате с документите, посетете Вашето РПУ (според това в кой квартал живеете, или кой град) и ги подайте. Имайте предвид, че при всяко преиздаване на лична карта можете да се снимате на отново, с цел в личната Ви карта да присъства най-актуалната Ви снимка, както и да смените подписа си. Ако не желаете, то служителите на МВР могат да използват последната Ваша снимка, която е налична в системата им. Ако сте си изкарвали международен паспорт на скоро, то служителите могат да използват снимката от паспорта Ви.

Издаване на нова шофьорска книжка

След като сте изчакали съотвения срок за издаване на новата Ви лична карта по постоянен адрес да изтече (според това за каква услуга сте заплатили – стандартна, бърза или експресна), вземете новата си лична карта и платежното нареждане за издаване на нова шофьорска книжка и се насочете към КАТ в съответното населено място. С вече получената нова лична карта трябва да направите следното:

                               1) Да подадете заявление за смяна на местоотчет на водач
                               2) Да подадете молба за преиздаване на шофьорска книжка (за да попълните молбата ще Ви трябват данните от новата Ви лична карта)
                               3) Да предадете на служител от КАТ, който Ви обслужва, банковото платежно нареждане, което можете да видите по-долу
                               4) Да получите формуляр „Заявление образец” за подмяна на шофьорска книжка (този формуляр Ви се дава на място в КАТ и се разпечатва от системата на МВР).
                              5) Попълвате формуля и подавате всички документи на гише.
                              6) Получавате талонче с входящ номер и дата, на която ще бъде готова вашата шофьорска книжка и контролен талон към нея.

Упълномощаване на друго лице:

Можете да упълномощите друго лице да подаде заявление за издаване на шофьорска книжка от Ваше име. Пълномощното трябва да е нотариално заверено (заверка на подписа, не на съдържанието), като давате право на другото лице да подава заявление и получава от Ваше име “Свидетелство за управление на МПС”. Заедно с това пълномощно трябва да заверите пред нотариус и декларация, че обичайното Ви пребиваване е в България. Сваляте  Декларация за обичайно пребиваване в България при подаване на документи за шофьорска книжка, попълвате я и отивате при нотариус за заверка на подписа. 
На лицето, което ще Ви представлява пред КАТ, предоставяте:
1) нотариално-завереното пълномощно
2) нотариално-заверена декларация за пребиване (заверка само на подписа, не на съдържанието!)
3) медицинско свидетелсво от лекар
4) Ксерокопие на валидна шофьорска книжка и контролен талон, ако не е за първоначално издаване

На място в КАТ пълномощникът Ви трябва да подаде и заявление за смяна на местоотчета Ви.

Таксите за различните видове услуги са както следва:

1)   Издаване на шофьорска книжка (СУМПС) на лица до 58 години в срок от 30 дни – 25лв.

2)   Издаване на шофьорска книжка (СУМПС) на лица до 58 години в срок от 10 дни – 50лв.

3)   Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2лв.

Не е необходимо да заплащате банковата такса на място. Ако искате да избегнете опашките в банковия клон в съответното РПУ, то Вие можете да платите чрез Вашето онлайн банкиране, да разпечатате платежното нареждане и да посетите клон на Вашата банка за поставяне на мокър печат. Мокрият печат е задължителен. В противен случай служителите в РПУ-то няма да приемат платежния Ви документ.

Ето ги данни за заплащане:
IBAN: BG97BNBG96613100157001
Име на получателя: СДВР
При банка: Българска Народна Банка
BIC на банката: BNBGBGSD

Ето образец на платежното нареждане плащане на банкова такса за издаване на нова шофьорска книжка стандартна поръчка за 30 дни. Обърнете внимание, че с 1 банково платежно нареждане се заплащат едновременно подмяната на шофьорска книжка и контролен талон, но трябва изрично да го опоменете, както е показано по-долу.  Ако желаете бърза поръчка и издаване на шофьорска книжка за 10 дни, то просто наредете 50 лв. вместо 25 лв. Всички останали полета са еднакви. Платежно нареждане за издаване на нова шофьорска книжка

Полезен Съвет:
Имайте предвид, че при получаването на новата Ви лична карта, старата трябва да се представи пред съответното РПУ и ще бъде унищожена от служител. По тази причина Ви съветвам да си направите сканирано цветно копие на старата Ви лична карта от двете страни и да съхранявате файла на Вашия компютър.

Същото важи и за Вашата шофьорска книжка.

Издаване на нов международен паспорт след подмяна на лична карта

Тук като за начало най-важното е да се спомене, че във Вашия международен паспорт не фигурира Вашият постоянен адрес. Поради тази причина, ако Вашият задграничен паспорт е бил наскоро издаден, то Вие не сте задължени да го преиздавате и излишно да заплащате административни такси. Обикновено международният паспорт е с валидност 5 години и Вие спокойно можете да изчакате датата на изтичане на валидността му и после да отидете до РПУ-то, към което се водите под отчет по Ваш постоянен адрес, и да подадете заявление за издаване на нов паспорт.

В случай, че все пак искате да преиздадете задграничния си паспорт заедно с издаването на Вашата нова лична карта, то Вие можете да го направите на веднъж когато отивате за подаване на заявлението за издаване на новата Ви лична карта. Можете да направите едно платежно нареждане, в което като основание за плащане да напишете “Подмяна на лична карта и международен пастпорт” и да преведете двете такси заедно на веднъж. Актуалните такси за издаване международен паспорт можете да проверите. Така, в случай че искате преиздаване на задграничен паспорт и лична карта със срок 30 дни, то Вие следва да заплатите към 2016 година 18 лв. за лична карта и 40 лв. за задграничен паспорт, или общо 58 лв. Това е сумата, която трябва да въведете и в платежното нареждане.

Надявам се информацията да е била полезна!

Ако имате въпроси относно описаните по-горе изисквания и процедури, то не се колебайте да ги зададете на [email protected]

Ще се радвам да помогна.

Поздрави
Георги

Ако искате да зададете Вашия въпрос, можете да използвате полето “Вашият Коментар” най-отдолу на страницата, като попълните Вашият email адрес и името си и накрая натиснете бутона “Публикуване”.

Ще се постарая да отговоря по най-бързия и изчерпателен начин и така ще помогнете и на други хора, които имат същия въпрос, да намерят отговора.

604 коментара

 1. Костадин
  17/09/2019 @ 4:07 pm

  Здравей те. Смених си адресната регистрация поради брак и си подадох декларация за смяна на лична карта но никъде не попълних, че съм се оженил?

  Reply

  • gnikolov
   18/09/2019 @ 9:05 am

   Здравейте, Костадин! Не зададохте въпрос. Моля да уточните какво искате да попитате.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 2. Даниела
  16/09/2019 @ 9:56 am

  Здравейте, предстои ми да се омъжа и бих искала да взема фамилията на бъдещия си съпруг. Отскоро живеем и в друга област и трябва да сменя и постоянния си адрес. Въпросът ми е- смяната на фамилията и на постоянния адрес може ли да стане едновременно с една смяна на лична карта и в коя община трябва да стане? Имам и шофьорска книжка и автомобил на мое име. След като сменя личната карта, какъв е редът за смяна и на шофьорската книжка и пререгистрация на автомобила? /местим се от един областен град в друг/

  Reply

  • gnikolov
   16/09/2019 @ 11:11 pm

   Здравейте, Даниела! След гражданския брак подавате заявление в общината за смяна на постоянен адрес. С документа, който ще получите, отивате в районното за изкарване на нова лична карта. Когато я получите, отивате в КАТ за смяна на книжката и пререгистрация на автомобила. Няма значение кое ще направите първо след смяната на личната карта – смяна на шофьорска книжка или пререгистрация. Може да ги направите едновременно в един ден, ако Ви стигне времето. Важно е да не излезете от срока – 30 дни.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 3. Елиз
  15/09/2019 @ 10:30 pm

  Здравейте.

  Преди 3 години се омъжих и взех фамилията на съпруга ми, следователно си смених личната карта, без смяна на адресна регистрация, само фамилията.
  Не съм си сменяла шофьорската книжка, следователно въпроса ми е, на каква санкция подлежа и в момента шофьорската ми книжка невалидна ли се води?

  Благодаря!

  Reply

  • gnikolov
   15/09/2019 @ 11:10 pm

   Здравейте, Елиз! Ако не Ви е изтекъл срокът на книжката, е валидна. Няма да Ви санкционират при подаване на документи за нова книжка.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 4. Киси
  15/09/2019 @ 3:36 pm

  А за смяна на личната карта необходимо ли е собственика да носи нотариален акт за къщата ?

  Reply

  • gnikolov
   15/09/2019 @ 9:08 pm

   Ако имате предвид смяна на постоянен адрес в общината, отговорът е Да – собственикът трябва да носи нотариалния акт на имота.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 5. Владо
  12/09/2019 @ 3:12 pm

  Здравейте.

  Относно следното
  “Декларация по чл.92 ал.3 от Закон за Гражданската Регистрация с нотариално заверени подписи на собственици на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.
  Поради тази причина е добре да отидете до общината заедно със собственика на апартамента, така че да избегнете въпроси, на които нямате отговор или разкарване 2 пъти за една работа.”

  Приема ли се ако собственикът притежава “само” 50 процента от апартамента?

  Reply

  • gnikolov
   12/09/2019 @ 5:26 pm

   Здравейте, Владо! Да, приема се.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 6. Доби Добрев
  12/09/2019 @ 2:36 pm

  Здравейте. Живея в Пловдив. Смених си постоянният адрес, който отново е в Пловдив. Не е сменяно населеното място. Нужно ли е да се подмени шофьорската книжка.

  Reply

  • gnikolov
   12/09/2019 @ 2:48 pm

   Здравейте! Не, няма нужда.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 7. Петя Донкина
  11/09/2019 @ 2:10 pm

  Здравейте! Имам следното питане: адресната ми регистрация и местоживеене към момента са в Костенец. Съответно-лична карта, шофъорска книжка и кола( на мое име). Преди 5 години купихме жилище в Пловдив, в което не живеем постоянно на този етап. Месец ноември изтича шофъорската ми книжка, 2021 изтича личната ми карта, а аз искам да си сменя личната си карта с адреса в Пловдив. Това е и единствения имот, на който аз и съпруга ми сме собственици. Какви стъпки да предприема? Къде да отида сега при така налагащата се смяна на шофъорска книжка? Колата не държа да е с пловдивски номер и съответно да плащам по-висок данък. Икам тя да си остане на този адрес в Костенец. Как да процедирам?

  Reply

  • gnikolov
   11/09/2019 @ 5:13 pm

   Здравейте, г-жо Донкина!
   Както се казва – няма пълно щастие. Не може хем да си смените постоянния адрес, а да не сменяте номерата на автомобила си.
   По въпроса с процедурата. Стъпка 1 – отивате в общината в град Пловдив, която отговаря за Вашия квартал, с нотариалния акт на имота и взимате бележка за промяна на постоянен адрес. После отивате в РПУ-то, което отговаря за квартал и подавате документи за смяна на лична карта. Когато е готова личната карта, отивате в КАТ за смяна на шофьорската книжка и пререгистрация на автомобила.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 8. Иван Добрев
  10/09/2019 @ 1:35 pm

  Здравейте,
  от три години съм женен в гр. Бургас. По постоянен адрес съм от гр. Казанлък. Месец март си поднових шофьорската книжка в КАТ Казанлък, а личната ми карта изтече на 18.08.2019. Края на месец август си смених постоянният адрес. Въпросът ми е дали освен лична карта трябва и книжката да подновявам (която е валидна но от МВР Стара Загора)

  Reply

  • gnikolov
   10/09/2019 @ 1:52 pm

   Здравейте, г-н Добрев! Да, след смяна на постоянен адрес от един областен град в друг, се сменя и шофьорската книжка. Трябва да пререгистрирате и автомобила си.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 9. Нина
  09/09/2019 @ 7:30 pm

  Дали ще имам проблеми според вас!

  Reply

 10. Нина
  09/09/2019 @ 7:28 pm

  Здравейте,сключих граждански брак,но след 6 месеца се дипломирам и не смятам да си сменям документите,защото държа да фигурира моята фамилия там. След брака приех фамилията на мъжа ми ,не съм сменяла никакви документи все още обаче!

  Reply

  • gnikolov
   10/09/2019 @ 1:54 pm

   Здравейте, Нина! Конкретизирайте моля Ви за какъв проблем питате?
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 11. Изабела
  08/09/2019 @ 10:46 am

  Здравейте,

  предстои ми смяна на лична карта и шоф.книжка. Наскоро сключих граждаснки брак и ще сменя фамилното си име и постоянния си адрес.
  Притежавам автомобил, чийто талон е на мое име.
  Бих искала да попитам, какви документи са необходими за подмяна на фамилното име в голям и малък талон? И какво като цяло трябва да направя? Бих искала да попитам също, дали веднага се издават малък и голям талон?
  Благодаря предварително.

  Поздрави,
  Изабела

  Reply

  • gnikolov
   08/09/2019 @ 11:41 am

   Здравейте, Изабела! Необходима Ви е новата лична карта, заедно с голям, малък талон и застраховка гражданска отговорност. Отивате с документите в КАТ на гише (смяна данни на собственик на МПС). Новите талони се издават до 2-3 часа след подаването на документите.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 12. Калоян
  05/09/2019 @ 1:23 pm

  Здравейте,
  Ако в едномесечния срок след получаване на новата ми лична карта, не успея да отида до КАТ, за да подам заявление за нова шофьорска книжка, подлежа ли на санкция? Какъв е нейният размер? Кога ще ми я наложат, след 3 години (образно казано), когато е време за подновяване на настоящата?

  Благодаря предварително!
  Желая Ви приятен ден!

  Reply

  • gnikolov
   06/09/2019 @ 11:29 am

   Здравейте, Калоян! Попринцип подлежите, но глоба ще Ви наложат само на пътя, ако Ви спрат. На място в КАТ при подаване на документи няма да Ви глобят. Глобата е в размер между 50 и 200лв.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 13. Боян
  05/09/2019 @ 10:34 am

  Здравейте,
  Колата е НОВ внос,в запитването писах че е с транзитни номера от Чехия.
  Казуса е такъв: Български гражданин закупува колата и
  пътува с нея до БГ.В момента е с чешки талон на който са записани
  неговите имена.
  Аз съм я закупил и сега е с транзитните номера.
  Нотариус отказва да направи прехвърлянето,тъй-като няма БГ регистрация.
  Каква е най-удачната процедура за регистрация,като и двамата сме с
  постоянен адрес гр.Ямбол и живеем в София?

  Поздрави!
  Боян

  Reply

  • gnikolov
   05/09/2019 @ 10:53 am

   Здравейте, Боян! Да, правилно съм Ви отговорил. Сделка за покупко-продажба на автомобил “нов внос” не се изповядва пред български нотариус. Написвате един договор за покупко-продажба, слагате подписите и купувача отива в КАТ Ямбол да си регистрира колата. Повишено Внимание – при съставянето на документите трябва вносителят да попълни всички декларации.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 14. Георги Ангелов
  04/09/2019 @ 9:42 pm

  Здравейте ,
  При смяната на регистрационните номера на колата от един град в друг (примерно в София ) Трябва ли след смяната да се декларира колата към местни данъци и такси в новия град или автоматично се зачислява ?
  Благодаря ви много .

  Reply

  • gnikolov
   05/09/2019 @ 10:49 am

   Здравейте, г-н Ангелов! Автоматично се зачислява. До 2-3 седмици след пререгистрацията стига информацията до данъчната служба.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

 15. Албена
  04/09/2019 @ 1:52 pm

  Здравейте,

  Бих искала да попитам за смяна на настоящ адрес на лична карта,необходимо ли е акт за раждане,ако смяната на адреса е в същия квартал?

  Поздрави
  Албена

  Reply

  • gnikolov
   04/09/2019 @ 1:53 pm

   Здравейте, Албена! В личната карта се вписва постоянния адрес. Акт за раждане не е необходим.
   Поздрави
   Г.Н

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *За общи запитвания, въпроси и коментари - моля използвайте секцията "Коментари" към всяка страница или страницата "Въпроси".

За поръчки можете да се свържете с нас на +359 888 980 773 (WhatsApp и Viber), [email protected] или през фейсбук @carshelp1